Ecological fossil fuel alternatives

Renewable EnergyPellentesque adipiscing leo condimentum enim ullamcorper pretium. Aenean gravida, libero nec convallis ornare, massa odio.

Read More...

Pályázat

1, Hivatal felújítása Somogyfajszon
Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Önkormányzati tulajdonban lévő ingatalnok fejlesztése - 2021, MFP-ÖTIK/2021

Projekt címe (azonosító száma): Faluház felújítása Somogyfajszon (3284456659)

Szerződött támogatás összege: 29 999 719,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A támogatással az önkormányzat a település központi részén fekvő, a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségét is magába foglaló Faluház épület belső felújíását, korszerűsítését valósítja meg. Felújításra kerül az épület víz, villany és fűtési rendszere a helyiségek, irodák járóburkolatai cserére kerülnek, illetve valamennyi érintett belső helyiség új festést kap. A pályázattal új akadálymentes vizesblokk és házasságkötő terem is kialakításra kerül.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.

1, Játszótér kiakaítása Somogyfajszon

Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020, MFP-OJF/2020

Projekt címe (azonosító száma): Játszótér kiakaítása Somogyfajszon (3097196597)

Szerződött támogatás összege: 3 772 445,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A támogatással az önkormányzat a település központi részén fekvő Hivatal és Posta épület környezetében lévő közterületét kívánta fejleszteni, nyolc kültéri játszóelem beszerzésével és telepítésével. A pályázati támogatással és képviselő-testület által biztosított további 1.186.905.- forint önerő biztosításával a játszótér a település központjában magvalósulhatott. Az új játszótér a településképre és annak környezetére is kedvező hatást gyakorol.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.07.31.

A kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata
A projekt címe: „Somogyfajszi óvoda eszközparkjának korszerűsítése”
A szerződött támogatás összege: 10 015 044 Ft
A projekt összköltsége: 10 015 044 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00013
A tervezett befejezési határidő:2020.11.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen fejlesztés során színvonalas óvodai ellátáshoz szükséges bútorok, egyéb berendezési tárgyak beszerzése valósul meg, a régi, elhasználódott, az óvodás korosztály számára nem megfelelő, bútorok helyett. Emellett sor kerül udvari és beltéri fejlesztő játékok beszerzésére, amelyek segítik a szociális készségek kialakulását, a kreativitást, személyiség- és mozgásfejlődést.

A projekt célja az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz valóhozzáférés, valamint az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása. Cél továbbá, hogy a település az óvoda működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Ez hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk elősegítéséhez is különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben.

 

1, Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020. Volt paplak megvásárlása

Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása, MFP-EIM/2020

Projekt címe (azonosító száma): Volt paplak közcélra történő megvásárlása (3113266109)

Szerződött támogatás összege: 5 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A támogatással az Önkormányzat a használaton kívül lévő volt plébánia épületét, – Somogyfajsz , Kossuth L. u. 45. (137. hrsz.) - tudja megvásárolni a Szent Anna Plébániától. A helyi műemléki védettséget élvező, azonban évtizedek óta használaton kívül álló, erősen leromlott épület Önkormányzati tulajdonba kerülésével megnyílik a lehetőség annak felújítására és közösségi célú hasznosítására. A falu szempontjából meghatározó kulturális emlék a közeljövőben végleg elpusztulhat. Az önkormányzat az épületből közösségi házat, kultúrházat szeretne létrehozni további pályázati források bevonásával. A régi épület megújítása, megmentése a településképre és annak környezetére is kedvező hatást gyakorol.

 

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.04.30.

 

Ügyiratszám: Sfj/567/2020. 

 

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 6/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelete 9.§. (3) bekezdés és 3. melléklet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Somogyfajsz Község Önkormányzata, 8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63.

Telefonszám: 85/ 337-0374

Fax szám: 85/ 337-0374

2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege: 

A pályázat nyilvános, egy forduló

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai

Somogyfajsz 126/2 hrsz-ú, természetben Somogyfajsz, Kossuth L. u. 23. szám alatt kivett lakóház, udvar, gazdasági épület.

5. Pályázati biztosíték

Nem kerül meghatározásra

6. Pályázati feltételek: 

Bármely természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Somogyfajsz Község Önkormányzat, 8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. vagy elektronikus úton: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Somogyfajsz, Kossuth L. u. 23. – 126/2. hrsz. ingatlan értékesítése”

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével adásvételi szerződést legkésőbb a Magyar Állam elővételre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől, - amennyiben szükségessé válik - számított 10. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést. 

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó neve, címe,

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– nem természetes személy esetén a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene (nem természetes személy esetén) csődeljárás nincs folyamatban.

– ajánlati ár

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 

2020. szeptember hónap 18. nap 10 óra 30 perc (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

2020. szeptember hónap 18 nap 10 óra 30 perc; Somogyfajsz Község Önkormányzat, 8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van. 

14. Pályázatok elbírálása: 

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

15. Egyéb információ: 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes, jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Somogyfajsz Község Önkormányzat, 8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.somogyfajsz.hu), kerül meghirdetésre.

Az eredeti dokumentum megtekintéséhez kattintson ide!

 

1, Óvoda udvar játékainak bovítése Somogyfajszon

Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvoda udvar címu, MFP-OUF/2019

Projekt címe (azonosító száma): Óvoda udvar játékainak bovítése Somogyfajszon (3021267830)

Szerződött támogatás összege: 4 829 942,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A támogatással az önkormányzat óvodájának, a Bújj, bújj zöldág Óvoda udvari játszóterének bovítését valósítja meg az Önkormányzat, további kilenc kültéri játék beszerzésével és telepítésével.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.06.30.

1, Járda felújítás Somogyfajszon a Petőfi Sándor utcában

Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása, MFP-BJA/2019

Projekt címe (azonosító száma): Járda felújítás Somogyfajszon a Petőfi Sándor utcában (3019829561)

Szerződött támogatás összege: 4 999 990,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A támogatással az önkormányzat a tulajdonában lévő Petőfi Sándor utca 63-77. számok előtti 200 méteres járdaszakaszának felújításához kívánja beszerezni a szükséges anyagokat. A beszerzés után rendelkezésére álló munkaerővel és társadalmi munka segítségével valósítja meg a felújítását.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.08.31.

 

1, Orvosi eszközök beszerzése

Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közterületek karbantartására munkagépek beszerzés Somogyfajszon (3020370816)

Szerződött támogatás összege: 3.822.400,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A támogatással beszerzett eszközökkel az Önkormányzat közterületeinek, -utcák, parkok, árkok - karbantartását tudja magasabb színvonalon, hatékonyabban ellátni. A beszerzéssel egy önjáró fűnyíró traktor és erőgéphez csatlakoztatható karos zúzó beszerzése valósult meg.

 

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.09.30.

 

 

palyazatnapelemes