Ecological fossil fuel alternatives

Renewable EnergyPellentesque adipiscing leo condimentum enim ullamcorper pretium. Aenean gravida, libero nec convallis ornare, massa odio.

Read More...

Ügyiratszám: Sfj/567/2020. 

 

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 6/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelete 9.§. (3) bekezdés és 3. melléklet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Somogyfajsz Község Önkormányzata, 8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63.

Telefonszám: 85/ 337-0374

Fax szám: 85/ 337-0374

2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege: 

A pályázat nyilvános, egy forduló

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai

Somogyfajsz 126/2 hrsz-ú, természetben Somogyfajsz, Kossuth L. u. 23. szám alatt kivett lakóház, udvar, gazdasági épület.

5. Pályázati biztosíték

Nem kerül meghatározásra

6. Pályázati feltételek: 

Bármely természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Somogyfajsz Község Önkormányzat, 8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. vagy elektronikus úton: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Somogyfajsz, Kossuth L. u. 23. – 126/2. hrsz. ingatlan értékesítése”

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével adásvételi szerződést legkésőbb a Magyar Állam elővételre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől, - amennyiben szükségessé válik - számított 10. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést. 

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó neve, címe,

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– nem természetes személy esetén a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene (nem természetes személy esetén) csődeljárás nincs folyamatban.

– ajánlati ár

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 

2020. szeptember hónap 18. nap 10 óra 30 perc (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

2020. szeptember hónap 18 nap 10 óra 30 perc; Somogyfajsz Község Önkormányzat, 8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van. 

14. Pályázatok elbírálása: 

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

15. Egyéb információ: 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes, jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Somogyfajsz Község Önkormányzat, 8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.somogyfajsz.hu), kerül meghirdetésre.

Az eredeti dokumentum megtekintéséhez kattintson ide!

 

palyazatnapelemes